Connected successfully
[email protected] 039-319-888กระดูกและข้อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)-


.

นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอังคาร 08:00-20:00 (วันที่ 21 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพุธ 08:00-12:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ 17:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์08:00-17:00


.

นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง-


.

นพ. ทวีชัย จิรชูพันธ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์
นัดหมายแพทย์ : นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-


.

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
นัดหมายแพทย์ : นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา-


.

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์การกีฬา
วันจันทร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคาร - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัสบดี - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
นัดหมายแพทย์ : นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-


.

นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
นัดหมายแพทย์ : นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม-


.

นพ. ศุภฤกษ์ สุขสำราญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันจันทร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอังคาร - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพุธ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพฤหัสบดี - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันศุกร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันเสาร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอาทิตย์ 14:00-16:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
นัดหมายแพทย์ : นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)08:00-20:00


.

นพ.ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันอังคาร 12:00-17:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันพุธ 12:00-17:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 12:00-20:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-


.

นพ.ณัฐวัตร อังควาณิช
ความชำนาญการ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันจันทร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอังคาร - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพุธ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันศุกร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันเสาร์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอาทิตย์ - นพ.ณัฐวัตรอังควาณิช
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐวัตรอังควาณิชศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-


.

นพ.นรพนธ์ พรสมุทรสินธุ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.นรพนธ์พรสมุทรสินธุ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า-


.

นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันจันทร์ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอังคาร - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพุธ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 (วันที่ 30 พ.ค.67) งดออกตรวจ นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันศุกร์ 17:00-20:00 (วันที่ 31 พ.ค.67) งดออกตรวจ นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันเสาร์ 13:00-20:00 นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอาทิตย์ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง-


.

นพ.ฤชุพงศ์ ผู้ภักดี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ - นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 (วันที่ 26 พ.ค.67) งดออกตรวจ พ.กันต์กนิษฐ์ แทน นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดี
นัดหมายแพทย์ : นพ.ฤชุพงศ์ผู้ภักดีศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง17:00-20:00


.

นพ.วิทวัส หอมเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-


.

นพ.ศิรวิชญ์ วลัยพัชรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชรา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศิรวิชญ์วลัยพัชราศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก-


.

นพ.ศุภเจต นิยมค้า
ความชำนาญการ : อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันจันทร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันอังคาร - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันพุธ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันพฤหัสบดี - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันศุกร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันเสาร์ - นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.ศุภเจตนิยมค้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.ศุภเจตนิยมค้าอนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพก
นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์17:00-20:00


.

นพ.สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-


.

นพ.สุขุม สถิตเวโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันจันทร์ - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอังคาร - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วันอาทิตย์ - นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุขุมสถิตเวโรจน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์-


.

พญ.กันต์กนิษฐ์ เรืองรุ่งชัยกุล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** แทน พ.ฤชุพงศ์ พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.กันต์กนิษฐ์เรืองรุ่งชัยกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)08:00-20:00


.

พญ.ชัชชฎา พานิชอัตรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์-


.

พญ.อนุชิดา วิวิธพรมงคล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนุชิดาวิวิธพรมงคลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ มือและจุลศัลยศาสตร์
พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์08:00-17:00


.

พญ.อัญชิสา ลีวิสุทธิกุล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร 08:00-20:00 พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ 08:00-12:00 พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อัญชิสาลีวิสุทธิกุลศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
กระดูกพรุน
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)-


.

นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอังคาร - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพุธ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 09:00-16:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)09:00-16:00


.

นพ.ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ 09:00-16:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันอังคาร - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันพุธ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 12:00-16:00 นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ - นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐธีร์วรรณรัตน์ศิริศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรคกระดูกสันหลัง (กระดูกพรุน)
พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)09:00-16:00


.

พญ.ชัชชฎา พานิชอัตรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันจันทร์ 09:00-16:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอังคาร - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพุธ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันพฤหัสบดี 09:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันศุกร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันเสาร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
วันอาทิตย์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (กระดูกพรุน)
กายภาพบำบัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.ณภัทร วังศิริไพศาล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ - นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 2 , 4 นพ.ณภัทรวังศิริไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณภัทรวังศิริไพศาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.เสถียร สัมพัสนีธำรง
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู09:00-17:00


.

พญ. จิตรา ปัญญากำพล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ 09:00-17:00 พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 09:00-17:00 พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 09:00-17:00 พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 08:00-12:00 / 12:00-20:00 **ออกตรวจ** 08.00-12.00 น. เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 // **ออกตรวจ** 08.00-20.00 น. เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 12:00-20:00 **ออกตรวจ** 08.00-12.00 น. เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 // **ออกตรวจ** 08.00-20.00 น. เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 พญ. จิตราปัญญากำพล
นัดหมายแพทย์ : พญ. จิตราปัญญากำพลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู17:00-20:00


.

พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตร
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ - พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 16:00-20:00 **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 1 , 3, 5 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 / 13:00-20:00 **ออกตรวจ** สัปดาห์ที่ 1 , 3, 5 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตร
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

พญ.โสภา ภูมิสวัสดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 09:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ 09:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี 09:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 09:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 09:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กุมารเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์-


.

นพ.ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 10:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชศาสตร์
นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก-


.

นพ.ปกป้อง ณ สงขลา
ความชำนาญการ : อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันจันทร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันอังคาร - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันพุธ - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันพฤหัสบดี - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันเสาร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
วันอาทิตย์ 17:00-22:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ และ เวลา 20.00-22.00 น. พ.ยมลพร ตรวจแทน นพ.ปกป้องณ สงขลา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปกป้องณ สงขลาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์-


.

นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์07:00-16:00


.

นพ.โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 07:00-16:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** ARI เวลา 13.00-17.00 น. แทน พ.จริยา นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ08:00-17:00
(วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ


.

พญ.จริยา พจน์ทวีเกียรติ
ความชำนาญการ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 (วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันอังคาร 07:00-13:00 (วันที่ 21 พ.ค. 67) งดออกตรวจ และ เวลา 07.00-08.00 น. พ.รุ่งทิพย์ ตรวจแทน พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันพุธ 08:00-17:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67) งดออกตรวจทั้งวัน และ เวลา 13.00-17.00 น. พ.โสภณ ตรวจ ARI แทน พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันศุกร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันเสาร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 12:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.นันทิกา ไพบูลย์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-22:00 พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.นันทิกาไพบูลย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นันทิกาไพบูลย์กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์17:00-20:00


.

พญ.พรรณวดี รักวงษ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 17:00-20:00 / 20:00-22:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 / 20:00-22:00 พญ.พรรณวดีรักวงษ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรรณวดีรักวงษ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต20:00-22:00


.

พญ.พรไพลิน สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ 20:00-22:00 พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันอังคาร - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันพุธ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันศุกร์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันเสาร์ 17:00-22:00 พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
วันอาทิตย์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด17:00-22:00
(วันที่ 20 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** เวลา 17.00-20.00 น. และงดออกตรวจ เวลา 20.00-22.00 น.


.

พญ.ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ 17:00-22:00 (วันที่ 20 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** เวลา 17.00-20.00 น. และงดออกตรวจ เวลา 20.00-22.00 น. พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ - พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม17:00-20:00


.

พญ.ยมลพร ผลประพฤติ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันอังคาร - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันพุธ - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันพฤหัสบดี - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันศุกร์ - พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันเสาร์ 20:00-22:00 พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
วันอาทิตย์ - (วันที่ 26 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** เวลา 20.00-22.00 น. แทน พ.ปกป้อง พญ.ยมลพรผลประพฤติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยมลพรผลประพฤติกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด-


.

พญ.ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 13:00-17:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์08:00-12:00 / 13:00-17:00


.

พญ.รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น-


.

พญ.ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันจันทร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอังคาร 16:30-19:30 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพุธ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพฤหัสบดี - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันศุกร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันเสาร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอาทิตย์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ17:00-20:00
แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน


.

พญ.วริศรา พรประเสริฐชัย
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 แพทย์ลาคลอดทั้งเดือน พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
นัดหมายแพทย์ : พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ-


.

พญ.วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 13:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา17:00-20:00


.

พญ.ศิริพร ภัทรฐิติกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอังคาร - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพุธ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันศุกร์ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์08:00-17:00


.

พญ.ศุภรดา หงส์รัตน์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 07:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.สิริมา ยอดเซียน
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 13:00-20:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-13:00 / 17:00-22:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.สิริมายอดเซียน
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชศาสตร์
พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต-


.

พญ.สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันจันทร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพุธ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันศุกร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันเสาร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
จิตเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์-


.

นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์12:00-15:00


.

พญ.วรนุช โกศาคาร
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 10:00-14:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.วรนุชโกศาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์17:00-20:00


.

พญ.สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 (วันที่ 24 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
ตา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา-


.

นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันเสาร์ 08:00-09:00 นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์-


.

นพ.สิทธิพล พิริยคุณธร
ความชำนาญการ : จักษุแพทย์
วันจันทร์ - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันพุธ 17:00-20:00 (วันที่ 29 พ.ค. 67) งดออกตรวจ // **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 22 พ.ค. 67 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 (วันที่ 23 , 30 พ.ค. 67) งดออกตรวจ // **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 16 พ.ค. 67 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันเสาร์ 09:00-12:00 นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.สิทธิพลพิริยคุณธร
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพลพิริยคุณธรจักษุแพทย์
นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา-


.

นพ.ไพศาล สหพัฒนา
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 09:00-16:00 นพ.ไพศาลสหพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา08:30-17:00


.

พญ.จณัญญา ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอังคาร 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา17:00-20:00


.

พญ.ชิดชนก ตันติพัฒน์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันอังคาร - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันพุธ 17:00-20:00 **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 29 พ.ค. 67 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันพฤหัสบดี - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันศุกร์ - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันเสาร์ - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 26 พ.ค. 67 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา
พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา-


.

พญ.ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา08:30-17:00


.

พญ.นภัส เฉลิมพรพงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 08:30-12:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 08:30-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน-


.

พญ.พรทิพย์ นิติการุญ
ความชำนาญการ : อนุสาขาโรคต้อหิน
วันจันทร์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันอังคาร - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันพุธ - พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันเสาร์ 12:00-20:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** เวลา 16.00-20.00 น. และงดตรวจเวลา 12.00-16.00 น. พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
วันอาทิตย์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรทิพย์นิติการุญอนุสาขาโรคต้อหิน
พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง17:00-20:00


.

พญ.สุภาพรรณ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันอังคาร - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันพุธ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันพฤหัสบดี - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันศุกร์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันเสาร์ 13:00-16:00 **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 25 พ.ค. 67 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันอาทิตย์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ทันตกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ. ปณต ชไมบุปผา
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 17:00-19:00 กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833 ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ. ปณต ชไมบุปผา
นัดหมายแพทย์ : ทพ. ปณต ชไมบุปผาทันตกรรมทั่วไป
ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก-


.

ทพ.กำธร อุทรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันอังคาร - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันพุธ 09:00-16:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันพฤหัสบดี - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันศุกร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันเสาร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันอาทิตย์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ10:00-16:00
(กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833)


.

ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ 10:00-16:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอังคาร - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพุธ 10:00-16:00 (วันที่ 15 , 22 , 29 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพฤหัสบดี - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันศุกร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันเสาร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอาทิตย์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป17:00-19:00
(กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833)


.

ทพ.พงศธร สัจจาธรรม
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-19:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป17:00-19:00
(กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833)


.

ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-19:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ 10:00-17:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก-


.

ทพ.อรรถพร ตปะนียะกุล
ความชำนาญการ : ทันตกรรมเด็ก
วันจันทร์ - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันอังคาร - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันพุธ - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันพฤหัสบดี 17:00-19:00 (วันที่ 9 , 23 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันศุกร์ - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันเสาร์ - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
วันอาทิตย์ - ทพ.อรรถพรตปะนียะกุล
นัดหมายแพทย์ : ทพ.อรรถพรตปะนียะกุลทันตกรรมเด็ก
ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันอังคาร - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันพุธ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันศุกร์ 17:00-19:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันเสาร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์-


.

ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ความชำนาญการ : ทันตกรรมประดิษฐ์
วันจันทร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันอังคาร 10:00-17:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันพุธ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันศุกร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันเสาร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันอาทิตย์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค-


.

ทพญ.ณัฐนิช ก่อกิจพูนผล
ความชำนาญการ : ทันตกรรมรอยโรค
วันจันทร์ - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันอังคาร - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันพุธ - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันศุกร์ - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันเสาร์ - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณัฐนิชก่อกิจพูนผลทันตกรรมรอยโรค
ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ธัญวรรณ พิศุทธ์อาภรณ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ 17:00-19:00 (วันที่ 22 , 29 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ธัญวรรณพิศุทธ์อาภรณ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ธัญวรัตม์ โล่ห์สิทธิศักดิ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ธัญวรัตม์โล่ห์สิทธิศักดิ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันอังคาร - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันพุธ 17:00-19:00 กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833 ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันศุกร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันเสาร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก-


.

ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุล
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันอังคาร - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันพุธ - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันพฤหัสบดี 09:00-16:00 (วันที่ 23 , 30 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันศุกร์ - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันเสาร์ - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
วันอาทิตย์ - ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุลศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม-


.

ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
ความชำนาญการ : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันจันทร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันอังคาร - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันพุธ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันศุกร์ 10:00-16:00 (วันที่ 3 , 10 , 24 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันเสาร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันอาทิตย์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน-


.

ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง
ความชำนาญการ : ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันอังคาร - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันพุธ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันศุกร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันเสาร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันอาทิตย์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม-


.

ทพญ.มัลลิกา อนันตสายนนท์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันจันทร์ - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันอังคาร - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันพุธ - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันพฤหัสบดี - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันศุกร์ - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันเสาร์ - ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วันอาทิตย์ 13:00-19:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.มัลลิกาอนันตสายนนท์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก-


.

ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันอังคาร - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันพุธ - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันศุกร์ - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันเสาร์ - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
วันอาทิตย์ - ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ลภาภัทรธนูเทพศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก-


.

ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันจันทร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอังคาร 13:00-19:00 (วันที่ 21 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพุธ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันศุกร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันเสาร์ 10:00-16:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอาทิตย์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ 10:00-16:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 17:00-19:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน-


.

ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
ความชำนาญการ : ทัตกรรมจัดฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันอังคาร 09:00-19:00 (วันที่ 14 , 28 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันพุธ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันศุกร์ 14:00-19:00 (วันที่ 3 , 10 , 24 , 31 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันเสาร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันอาทิตย์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ 17:00-19:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.เปมิกา โกษาคาร
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 09:00-17:00 กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833 ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 09:00-17:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ 09:00-17:00 (กรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 039-319833) ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.เปมิกาโกษาคาร
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เปมิกาโกษาคารทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอังคาร - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพุธ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพฤหัสบดี - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันศุกร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันเสาร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอาทิตย์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
นิติเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์-


.

นพ.อนิรุต วรวาท
ความชำนาญการ : นิติเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อนิรุตวรวาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
ผิวพรรณและความงาม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา-


.

พญ.ปีรติ พหลเทพ
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอังคาร - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพุธ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันเสาร์ 10:00-17:00 พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ปีรติพหลเทพ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty-


.

พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิต
ความชำนาญการ : ความงาม / Beauty
วันจันทร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันอังคาร - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันพุธ 08:00-17:00 ( วันที่ 29 พ.ค.67) งดออกตรวจ พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันพฤหัสบดี - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันศุกร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันเสาร์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
วันอาทิตย์ - พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิต
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรรณกานต์ เครือชัยพินิตความงาม / Beauty
พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา08:30-16:30


.

พญ.ศิรินี วิภวกุล
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ 08:30-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอังคาร 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพุธ 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันศุกร์ 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ศิรินีวิภวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา08:00-17:00


.

นพ.ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 08:00-12:00 (วันที่ 24 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-


.

นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 12:00-15:00 นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-


.

นพ.อรรณพ ชัยพรแก้ว
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-15:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
นัดหมายแพทย์ : นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-


.

นพ.ไกรสร ลิมป์จรรยาวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 08:00-12:00 / 15:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ระบบทางเดินหายใจ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ-


.

นพ.บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
ความชำนาญการ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพุธ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67)**ออกตรวจเสริม**เวลา 20.00-22.00 น. แทน พ.สุรัชต์ นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 17:00-22:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 09:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ08:00-12:00 / 13:00-17:00


.

นพ.พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
ความชำนาญการ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ - นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ07:00-08:00 / 17:00-22:00


.

นพ.สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ความชำนาญการ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพุธ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 17:00-22:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67) งดออกตรวจทั้งวัน และ เวลา 20.00-22.00 น. พ.บัญชา ตรวจแทน นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 07:00-08:00 / 17:00-20:00 (วันที่ 24 พ.ค. 67) งดออกตรวจทั้งวัน และ เวลา 07.00-08.00 น. พ.ใจแก้ว ตรวจแทน นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 08:00-16:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** เวลา 07.00-08.00 น. นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 / 20:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ-


.

พญ.จิตรอนงค์ สูตรเลข
ความชำนาญการ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ - พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอังคาร - พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพุธ - พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี - พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.จิตรอนงค์สูตรเลข
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิตรอนงค์สูตรเลขอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ08:00-20:00
(วันที่ 27 พ.ค.67) งดออกตรวจ


.

พญ.พรรณี ผ่องใส
ความชำนาญการ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 08:00-20:00 (วันที่ 27 พ.ค.67) งดออกตรวจ พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 08:00-19:00 พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 (วันที่ 24 พ.ค.67) งดออกตรวจ // (วันที่ 31 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** เวลา 08.00-20.00 น. ที่ ARI 2 แทน พ.สุวันชัย พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 08:00-20:00 (วันที่ 25 พ.ค.67) งดออกตรวจ พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ - พญ.พรรณีผ่องใส
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรรณีผ่องใสอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-17:00
(วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ


.

นพ. วรยศ บุญราช
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 08:00-17:00 (วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-16:00 (วันที่ 21 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** เวลา 07.00-17.00 น. แทนพ.บุญฤทธิ์ และ พ.กรกนก นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 07:00-17:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - นพ. วรยศบุญราช
นัดหมายแพทย์ : นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ17:00-20:00
(วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พ.พุทธ ตรวจแทน // (วันที่ 27 พ.ค. 67) งดออกตรวจ


.

นพ.ธีรภัทร์ ออประยูร
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 17:00-20:00 (วันที่ 20 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พ.พุทธ ตรวจแทน // (วันที่ 27 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-13:00
(วันที่ 20 , 27 พ.ค. 67) งดออกตรวจ


.

นพ.บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-13:00 (วันที่ 20 , 27 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 07:00-17:00 (วันที่ 21 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 (วันที่ 22 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 (วันที่ 23 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-12:00 (วันที่ 24 พ.ค. 67) งดออกตรวจ นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ - นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 (วันที่ 26 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** เวลา 07.00-13.00 น. และงดตรวจเวลา 13.00-17.00 น. นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ17:00-20:00
(วันที่ 20 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** แทน พ.ธีรภัทร์ // **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 20 , 27 พ.ค. 67


.

นพ.พุทธ เมืองไพศาล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 17:00-20:00 (วันที่ 20 พ.ค. 67) **ออกตรวจเสริม** แทน พ.ธีรภัทร์ // **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 20 , 27 พ.ค. 67 นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-16:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) **ออกตรวจ** เวลา 08.00-20.00 น. นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-17:00


.

พญ.กรกนก สุตพันธ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-17:00 (วันที่ 28 พ.ค. 67) งดออกตรวจ // (วันที่ 21 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พ.วรยศแทน พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 25 พ.ค. 67 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 **ออกตรวจเฉพาะ** วันที่ 26 พ.ค. 67 พญ.กรกนกสุตพันธ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-


.

พญ.จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 17:00-20:00 (วันที่ 25 พ.ค. 67) งดออกตรวจ พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
รังสีวิทยา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาวันอื่นๆสถานะ
นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00


.

นพ.นที เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ 08:00-16:00 นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นพ.นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์16:00-20:00


.

นพ.พิชา ภูพิชญ์พงษ์
ความชำนาญการ : รังสีแพทย์
วันจันทร์ 16:00-20:00 นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันอังคาร - นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันพุธ - นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันพฤหัสบดี - นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันศุกร์ - นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันเสาร์ - นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิชาภูพิชญ์พงษ์รังสีแพทย์
นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป07:00-16:00


.

นพ.สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 07:00-16:00 นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร 07:00-16:00 นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ 07:00-16:00 นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ 07:00-16:00 นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ 07:00-12:00 นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป16:00-20:00


.

นพ.โสภณ คละวรรณดี
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 16:00-20:00 นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ 16:00-20:00 นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ.โสภณคละวรรณดี
นัดหมายแพทย์ : นพ.โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00


.

พญ.กชกร ทองประทีป
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ 08:00-12:00 พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.กชกรทองประทีป
นัดหมายแพทย์ : พญ.กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป-


.

พญ.จันทร์นารา สุขล้วน
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร 16:00-20:00 พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 พญ.จันทร์นาราสุขล้วน
นัดหมายแพทย์ : พญ.จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท-


.

พญ.นวันวัจน์ เทพกิดาการ
ความชำนาญการ : อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันจันทร์ - พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันอังคาร 16:00-20:00 พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพุธ - พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพฤหัสบดี 16:00-20:00 พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันศุกร์ - พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันอาทิตย์ - พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการ
นัดหมายแพทย์ : พญ.นวันวัจน์เทพกิดาการอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป-


.

พญ.นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร 07:00-09:00 พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ 07:00-16:00 พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี 07:00-09:00 พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ 07:00-16:00 พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ 07:00-12:00 พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว -


.

พญ.บารมี อวรัญ
ความชำนาญการ : รังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันจันทร์ - พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันอังคาร 10:00-16:00 พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันพุธ 12:00-20:00 พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันพฤหัสบดี 10:00-20:00 พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 16:00-20:00 พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
วันอาทิตย์ - พญ.บารมี อวรัญ
นัดหมายแพทย์ : พญ.บารมี อวรัญรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงระบบลำตัว
พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว -


.

พญ.ปัญชลี บุญญกาศ
ความชำนาญการ : รังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันจันทร์ - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันอังคาร - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันพุธ - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันพฤหัสบดี - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันศุกร์ - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันเสาร์ - พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
วันอาทิตย์ - พญ.ปัญชลี บุญญกาศ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปัญชลี บุญญกาศรังสีวินิจฉัย/รังสีร่วมรักษาของลำตัว
พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย-


.

พญ.วราลี อริยเดช
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันจันทร์ - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันอังคาร - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันพุธ - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันพฤหัสบดี - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันศุกร์ - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันเสาร์ - พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันอาทิตย์ - พญ.วราลีอริยเดช
นัดหมายแพทย์ : พญ.วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป-


.

พญ.สารินี ทองเย็น
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ.สารินีทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : พญ.สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
พญ.อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป08:00-16:00

.

พญ.อารยา บุญเกษม
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป